Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

Jaarlijkse ledenvergadering op ma.13 januari

De jaarlijks ledenvergadering vindt plaats op maandag 13 januari 2020, om 20:00 uur. Dit is ook al aangekondigd bij de extra ledenvergadering in november jl. Het jaarverslag is nog niet helemaal af, maar zal wel voor de jaarvergadering beschikbaar komen. De agenda van de vergadering is als volgt: 1. Opening 2. Vaststelling agenda 3. Mededelingen vanuit het bestuur 4. Notulen Algemene Ledenvergadering van 14 januari 2019 5. Ingekomen stukken 6. Jaarverslagen 7. Financieel jaarverslag 2018-2019 8. Verslag kascommissie 2019 9. Bestuursverkiezing 10. Vaststelling contributies 2020 11. Vaststelling begroting 2020 12. Benoeming kascommissie 2020 13. Aanpassing HuisHoudelijk Reglement – locatie Blue Birds volledig rookvrij 14. Rondvraag 15. Sluiting Graag tot ziens bij de vergadering, waarbij ook geïnteresseerde niet-leden en zeker ook ouders van jeugdleden van harte welkom zijn.