Snel naar de wedstrijden van

Blue Birds

ALV digitaal op maandag 1 februari

De jaarlijkse Algemene LedenVergadering van Blue Birds zal op 1 februari plaatsvinden. Door de Corona ontwikkelingen zijn wij genoodzaakt om de vergadering online te houden via één van de inmiddels bekende videotools.

Meer informatie over de tool en het vooraf aanmelden voor de aanwezigheid bij de vergadering volgt op een later moment.

De agenda van die vergadering bevat in ieder geval de bekende onderwerpen: mededelingen bestuur met o.a. de stand van zaken rondom onze nieuwe locatie, vaststelling notulen vorige Ledenvergadering, financieel jaarverslag met verslag kascontrolecommissie en de vaststelling contributies en begroting 2021. Voor de bestuursverkiezing zijn Mandy Jungschlager, Krista van Meijgaarden en Cindy Lake aftredend en allen herkiesbaar. Het bestuur stelt daarnaast Simone Willemse voor als bestuurslid Honkbal zaken, waarbij Edwin Both bestuurslid Algemene Zaken blijft.

Om de vergadering efficiënt te kunnen houden zal in de week ervoor een aparte mogelijkheid komen om vragen te stellen over de financiële zaken. Zowel over de jaarrekening van het afgelopen boekjaar als over de begroting voor het nieuwe jaar. Uiteraard ontvangen alle leden het jaarverslag 2020, met daarin niet alleen de verslagen van veel teams, maar ook de cijfers en de agenda van de Ledenvergadering.

Het bestuur wenst iedereen fijne feestdagen en hoopt dat iedereen veilig en gezond blijft.